ชื่อ พิพัฒน์ เลิศโกวิทย์

สอน วิศวกรรมศาสตร์

สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ

ทราบถึงหลักการเชียนโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งทางภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ