การศึกษาจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมที่มีต่อวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมแนวทางแก้ไขตลอดจนการป้องกันปัญหาดังกล่าว การเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม