ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาพนักงาน การคัดเลือก และการสัมภาษณ์ การปฐมนิเทศและการบรรจุพนักงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน วินัยและการร้องทุกข์ แรงงานสัมพันธ์ 

          การศึกษาจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมที่มีต่อวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมแนวทางแก้ไขตลอดจนการป้องกันปัญหาดังกล่าว การเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม