ชื่อ เถลิง  

สอน วิศวกรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา  เพื่อให้ผู้เรียน ได้ทราบหลักการเขียนแบบพื้นฐาน ภาพฉาย  ภาพตัด ภาพประกอบ การเขียนภาพ 3 มิติ การอ่านแบบ