คำอธิบายรายวิชา
       ความสำคัญและประโยชน์ ระเบียบการทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร สุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย

คำอธิบายรายวิชา
       ความสำคัญและประโยชน์ ระเบียบการทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร สุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย


คำอธิบายรายวิชา 

พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การดิฟเฟอเรนติเอทและการอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงเส้น  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ อนุพันธ์และการประยุกต์  ผลต่างอนุพันธ์และการประยุกต์   รูปแบบยังไม่กำหนด สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์