191002 เขียนแบบวิศวกรร  (Engineering Drawing)

คำอธิบายรายวิชา

           หลักการเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ มาตรฐานทั่วไปในการเขียนแบบและอ่านแบบ การเขียนภาพและการอ่านภาพฉายออโธกราฟฟิกและพิกโตเลี่ยน มาตรฐานการกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนวิวช่วย และการเขียนแผ่นคลี่ การเสก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกส่วนและภาพประกอบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเบื้องต้น