11 3102 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 3(3-0-6) 

11 3102 Machine Design 1 

วิชาบังคับก่อน : 11 2101 กลศาสตร์ของแข็ง 

 หลักการพืันฐานการออกแบบเครื่องกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย ความล้า การออกแบบชิ้นส่วน เครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุด ย้ำและสลักเกลียว การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริง สกรูส่งกกำลัง

11 2102 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-5) 

11 2102 Mechanical Engineering Drawing 

วิชาบังคับก่อน : 19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม 

 การกำหนดขนาดเขียนแบบทั่วไป การระบุความหยาบ ละเอียดของชิ ้นงาน งานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเขียนแบบแผนภาพ ประกอบ การเขียนแบบสำหรับการผลิต การเขียนแบบงาน เชื่อม และการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

191002 เขียนแบบวิศวกรร  (Engineering Drawing)

คำอธิบายรายวิชา

           หลักการเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ มาตรฐานทั่วไปในการเขียนแบบและอ่านแบบ การเขียนภาพและการอ่านภาพฉายออโธกราฟฟิกและพิกโตเลี่ยน มาตรฐานการกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนวิวช่วย และการเขียนแผ่นคลี่ การเสก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกส่วนและภาพประกอบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเบื้องต้น