อธิบายรายวิชา

แนวคิดทางการผลิต สมบัติของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ของวัสดุกับการผลิต กระบวนการ     ขึ้นรูปงานโลหะ เช่น การหล่อโลหะ การปั๊มขึ้นรูป การปาดผิวโลหะ การเชื่อม กระบวนการขึ้นรูปงานพลาสติก เช่น การรีดขึ้นรูป การเป่า การอัดขึ้นรูป เครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อการผลิต การปรับปรุงสมบัติทางกลของวัสดุ  การวางแผนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตมูลฐาน ต้นทุนด้านการผลิตและการประมาณราคา