ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญ ประเภทการประกอบธุรกิจการบิน การผลิตบริการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าของธุรกิจการบินบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน โครงสร้างทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน การจัดการการตลาด และการเงินของธุรกิจการบิน การสำรองที่นั่ง ชนิดและการอ่านบัตรโดยสาร คำศัพท์ธุรกิจการบิน บทบาทและนโยบายภาครัฐบาลที่มีต่อธุรกิจการบิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ