การศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน วิธีการวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผลในการจัดการ เน้นการจัดงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ อภิปราย และหาข้อสรุป วิธีการแก้ไข การค้นคว้า การนำเสนอรายงาน และมีการจัดงานนิทรรศการและมหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ

ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญ ประเภทการประกอบธุรกิจการบิน การผลิตบริการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าของธุรกิจการบินบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน โครงสร้างทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน การจัดการการตลาด และการเงินของธุรกิจการบิน การสำรองที่นั่ง ชนิดและการอ่านบัตรโดยสาร คำศัพท์ธุรกิจการบิน บทบาทและนโยบายภาครัฐบาลที่มีต่อธุรกิจการบิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ