การศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  โดยเน้นทักษะการฟัง  พูด เพื่อการตีความและสรุปความ  การให้เหตุผลการอ่านเพื่อตีความและสรุปความ  การฝึกเขียนความเรียงสั้นๆ  ในลักษณะรูปประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น  ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบรูปประโยค  การฟังบทสนทนาซึ่งมีโครงสร้างที่เชื่อมโยงประสานกัน  เพื่อจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง


00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

00 7015 English for Everyday Life 

จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 


การศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจำวัน เช่น การพูดทักทาย การแนะนำตัวเอง การพูดทางโทรศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เนท การอ่านป้าย ฉลาก และข้อความต่างๆ ที่เป็น ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคำศัพท์และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อน การฝึก ออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การบรรยายลักษณะของ สิ่งต่างๆ รอบตัว การอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและ ปัจจุบัน การเขียนข้อความอย่างง่าย โดยใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกการอ่านและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ


อาจารย์ผู้สอน - อ.กวิสรา ตันสกุลการศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื ้องต้น เพื่อเสริมสร้ างทักษะทางภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การ อ่าน และการเขียนเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมในชีวิต ประจำวัน เช่น การพูดทักทาย การแนะนำตัวเอง การพูดทาง โทรศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์การใช้ งานอินเตอร์เนท การอ่านป้าย ฉลาก และข้อความต่างๆ ที่เป็น ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคำศัพท์และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อน การฝึก ออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การบรรยายลักษณะของ สิ่งต่างๆ รอบตัว การอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและ ปัจจุบัน การเขียนข้อความอย่างง่าย โดยใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกการอ่านและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ