แนวคิดหลักการและหน้าที่สำคัญทางการบริหาร เพื่อให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงท้้งภายในและภายนอก โดยนำการวางแผน  การจัดองค์การ การนำและการควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล

ระบบ โครงสร้างและหลักการดำเนินงานของตลาดเงิน และตลาดทุน บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงิน นโยบายการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน เครื่องมือทางการเงิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย  การกำกับและควบคุมสถาบันการเงิน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัด ภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบ ต่อสังคม
สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
พิมพ์ข้อความ...