ความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กร ธุรกิจ คำศัพท์ และความหมายของต้นทุน  แนวคิดของต้นทุนประเภทต่างๆ องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต  ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ  การบัยชีต้นทุนช่วงการผลิต ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอลได้ ของเสีย  การสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง และเศษซาก ต้นทุนมาตรฐาน การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต และต้นทุนฐานกิจกรรม

การบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า การจัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การดำเนินธุรกิขเฉพาะด้านการลงทุนบริษัทย่อยในต่างประเทศ การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีสำหรับกิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน และการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไร

แนวคิดหลักการและหน้าที่สำคัญทางการบริหาร เพื่อให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงท้้งภายในและภายนอก โดยนำการวางแผน  การจัดองค์การ การนำและการควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล

ระบบ โครงสร้างและหลักการดำเนินงานของตลาดเงิน และตลาดทุน บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงิน นโยบายการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน เครื่องมือทางการเงิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย  การกำกับและควบคุมสถาบันการเงิน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง

การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัด ภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบ ต่อสังคม
สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
พิมพ์ข้อความ...