ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบัญชีโดยทั่วไป ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการและงบการเงิน สำหรับกิจการให้บริการ พาณิชกรรม อุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด เงินสดย่อย ระบบใบสำคัญ


แนวคิดหลักการและหน้าที่สำคัญทางการบริหาร เพื่อให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยนำการวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล