แนวคิดหลักการและวิธีการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ความหมาย การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และการเปิดเผยข้อมูล

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบัญชีโดยทั่วไป ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการและงบการเงิน สำหรับกิจการให้บริการ พาณิชกรรม อุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด เงินสดย่อย ระบบใบสำคัญ


แนวคิดหลักการและหน้าที่สำคัญทางการบริหาร เพื่อให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยนำการวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล