แนวคิดหลักการและหน้าที่สำคัญทางการบริหาร เพื่อให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยนำการวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล