ทักษะการจัดการเงินของบุคคลด้วยเรื่องการจัดการหารายได้เทคนิคการใช้จ่าย การออม การลงทุนของบุคคลให้มีประสิทธิภาพการวางแผนภาษีสำหรับบุคคล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำงบประมาณ การบริหารหนี้และเครดิตส่วนบุคคล