ลักษณะ ส่วนประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ หลัการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรบริหารเงินและรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจรการควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี