บทบาทของการพยากรณ์ในการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ  วิธีพยากรณ์โดยใช้อนุกรมเวลา  วิธีถดถอยแบบง่ายและแบบตัวแปรหลายตัว  การพยากรณ์โดยใช้แบบจำลอง   การวัดเชิงเศรษฐศาสตร์  และการเลือกวิธีการเชิงปริมาณที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์  เพื่อการจัดการงานอุตสาหกรรม