การวางผนการผลิต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรับพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ละต้นทุนต่ำ และส่งมอบได้ตรงตามกำหนดเวลา  เพื่อสนองตอบคงามพึงพอใจของลูกค้า

แนวทางการเพิ่มผลผลิต  การเลือกใช้เทคนิคในการบันทึกข้อมูล และเทคนิคในการตั้งคำถาม แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบสังเขป แผนภูมิกะบวนการผลิตแบบต่อเนื่องประเภทคน วัสดุ และเครื่องจักร แผนภูมิทวีคูณ แผนภูมิการเคลื่อนที่ แผนภูมิสายใย และแผนภูมิสองมือ หลักการเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ การสุ่มงาน การหาเวลามาตรฐาน แบบต่างๆ


บทบาทของการพยากรณ์ในการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ  วิธีพยากรณ์โดยใช้อนุกรมเวลา  วิธีถดถอยแบบง่ายและแบบตัวแปรหลายตัว  การพยากรณ์โดยใช้แบบจำลอง   การวัดเชิงเศรษฐศาสตร์  และการเลือกวิธีการเชิงปริมาณที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์  เพื่อการจัดการงานอุตสาหกรรม