ศึกษาและปฏิบัติการใช้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานอุตสาหกรรม เช่น โปรแกรมด้านสถิติ โปรแกรมช่วยในการออกแบบโรงงาน โปรแกรมช่วยในงานจำลองสถานการณ์  เป็นต้น