ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับระบบทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น การศึกษางาน การควบคุมคุณภาพ การออกแบบโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิตและการทดสอบโครงสร้างวัสดุ เป็นต้น

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับระบบทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น การศึกษางาน การควบคุมคุณภาพ การออกแบบโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิตและการทดสอบโครงสร้างวัสดุ เป็นต้

ศึกษาและปฏิบัติการใช้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานอุตสาหกรรม เช่น โปรแกรมด้านสถิติ โปรแกรมช่วยในการออกแบบโรงงาน โปรแกรมช่วยในงานจำลองสถานการณ์  เป็นต้น