ศึกษาค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม รวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อนำเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา

ศึกษาค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม รวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อนำเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา

แนวคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจต่างๆ ความสำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิผลต่อธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ ความสำคัญระหว่างหน้่าที่ต่างๆ ของธุรกิจ โดยเน้นถึงบทบาทของแต่ละหน้าที่ต่างๆ และจริยธรรมของการประกอบธุรกิจ หลักการเขียนแผนธูรกิจเบื้องต้น