41 4211 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)

41 4211 Advanced Accounting 1

วิชาบังคับก่อน : 41 2202 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 41 2203 การบัญชีชั้นกลาง 2

การจัดทำงบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีสำหรับการฝากขาย การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและผ่อนชำระ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน


ผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์ศิริวัลย์  จันทร์แก้่ว

ระบบ โครงสร้างและหลักการดำเนินงานของตลาดเงิน และตลาดทุน บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงิน นโยบายการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน เครื่องมือทางการเงิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย  การกำกับและควบคุมสถาบันการเงิน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง