41 2203     การบัญชีชั้นกลาง 2                                                               3(3-0-6)  

41 2203     Intermediate Accounting 2

วิชาบังคับก่อน  :    41 1101  การบัญชีขั้นต้น       

                    ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ความหมายของหนี้สินประเภทต่างๆ การจำแนกประเภท การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การตีราคา  การแสดงรายการในงบการเงินและหลักการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนว่าด้วย การจัดตั้ง การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน การจัดทำงบการเงิน การเลิกกิจการ          การชำระบัญชี


41 2202     การบัญชีชั้นกลาง 1                                                                                                            3(3-0-6)  
41 2202    Intermediate Accounting 1

วิชาบังคับก่อน    41 1101  การบัญชีขั้นต้น  


              แนวคิดหลักการและวิธีการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ความหมาย การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับ เงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ  เงินลงทุน   สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และการเปิดเผยข้อมูล


41 4211 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)

41 4211 Advanced Accounting 1

วิชาบังคับก่อน : 41 2202 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 41 2203 การบัญชีชั้นกลาง 2

การจัดทำงบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีสำหรับการฝากขาย การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและผ่อนชำระ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน


ผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์ศิริวัลย์  จันทร์แก้่ว

ระบบ โครงสร้างและหลักการดำเนินงานของตลาดเงิน และตลาดทุน บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงิน นโยบายการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน เครื่องมือทางการเงิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย  การกำกับและควบคุมสถาบันการเงิน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง