ผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์ศิริวัลย์  จันทร์แก้่ว

ระบบ โครงสร้างและหลักการดำเนินงานของตลาดเงิน และตลาดทุน บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงิน นโยบายการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน เครื่องมือทางการเงิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย  การกำกับและควบคุมสถาบันการเงิน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง