ศึกษาถึงแนวคิด หลักการและหน้าที่สำคัญของการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ศึกษาความหมายและความสำคัญของจริยธรรมทฤษฏีและแนวความคิดทางจริยธรรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมการปลูกฝัง จริยธรรมในหน่วยงาน การสร้างและพัฒนา
จริยธรรมในองค์กรธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร หลักจริยธรรมในการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน หลักพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหาร