โครงการสอน

มหาวทิยาลัยธนบุรี

 

รหัส/ชื่อวิชา          :    223306 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System)

จำนวนหน่วยกิต     :     3(3-0-1)

ผู้สอน                    :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ อุทัย 

โทร                       :     02-8090829 ต่อ 225

E-Mail                  :     prasong20@gmail.com

คณะ                     :     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิด ความสำคัญ ระบบข้อมูลการตลาด เทคนิคและการจัดการวิธีการจักการฐานข้อมูล การสร้างและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและการบริหารงานด้านการตลาด

จุดประสงค์การเรียนรู้

         

1.     มีความรู้ในเรื่องข้อมูล สารสนเทศ โครงสร้าง และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

2.     มีความรู้ในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ

3.     มีความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย การควบคุมระบบสารสนเทศ

4.     สามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการตลาด

ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

1. พิชัย มัสทรา เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ซีเอด, 2554

2. ไพบูลย์ เกียรติโกมล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2543

3. ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย นำประเสริฐชัย บนเส้นทางอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคนฯ 2543

4. ณัฐพร มักอุดมลาภ ,Interne,2552

5. ประสงค์ อุทัย เอกสารประกอบการสอน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (2554)

 

การประเมินผล :

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน

·       การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทดสอบ Quiz (การเข้าเรียน)                  10 %

·       รายงาน                                                                    10 %

·       สอบกลางภาคการศึกษา                                                  20 %

2.สอบปลายภาคการศึกษา                                                         60 %

รวม                                                              100 %


รายละเอียดในการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน

การสอน

กิจกรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

-แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ระบบสารสนเทศทางการตลาด
-ระบบคลังข้อมูลทางการตลาด
-การพยากรณ์ข้อมูล
-ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

-ระบบฐานข้อมูลทางการตลาด
-ระบบจัดการขายออนไลน์

สอบกลางภาค
-บุคลากรทางด้านสารสนเทศ
-ระบบสนันสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
-การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด
-ระบบรักษาความมปลอดภัยทางสารสนเทศ
-จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

-เทคโนลยีการตลาดในอนาคต
สอบปลายภาค

PowerPoint

-  เตรียมเนื้อหาก่อนเรียนล่วงหน้า

-  การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

- รายงาน

 


ศึกษาถึงแนวคิด หลักการและหน้าที่สำคัญของการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ศึกษาความหมายและความสำคัญของจริยธรรมทฤษฏีและแนวความคิดทางจริยธรรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมการปลูกฝัง จริยธรรมในหน่วยงาน การสร้างและพัฒนา
จริยธรรมในองค์กรธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร หลักจริยธรรมในการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน หลักพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหาร