คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (discrete mathematics) หรือบางครั้งเรียกว่า คณิตศาสตร์จำกัด (finite mathematics) เป็นการศึกษาโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นค่าเฉพาะเจาะจง และไม่ต่อเนื่อง ซึ่งไม่ต้องใช้แนวคิดเกี่ยวกับความต่อเนื่อง

ภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์